بله باد اشتباه کرده است

 

تو اشتباه نکرده ای

کف لیزاین ماشین « تویوتا » نشسته ای

شلال گیسوانت را به دست باد...

بله « باد» اشتباه کرده است

-         برای چه چنگ انداخته؟

این « شمط » را کنار زده

- دست خودش نبود

بیچاره فکر کرده

قاصدکهای شلال شمط

  روی تن صحرا نشسته اند

           هی وزیده بود

                    هی وزیده بود

حالا قبول می کنی « راننده » اشتباه نکرده است

موهای سیاه این «زن»

  با دامن سیاه  « آسفالت » مو نمی زند