یک صندلی مقابل درِیا

                                 

نمی شود شک نکرد

   باید چهره غلط اندازش را باور کرد؟؟

این صندلی به طرز مشکوکی مقابل دریاست

      دارد در گوش دریا چه زمزمه می کند؟

                          بی محابا روسری اش را کنار زده...

 

در این عصر شرجی زده

از سربازان پرتغالی هم خبری نیست

قلعه!

       خودش را در ته نقشه مچاله کرده است

خورشید!

          _ که دور از چشم جاشوان _

خودش را به آب انداخته

 

نمی شود از این صحنه گذشت

چقدر این روزها فیلم های صحنه دار را سانسور کرده ایم

این صندلی!

به چشم گرد شده موج شکنها هم بی اعتناست

         دارد بین شان چه می گذرد؟؟

         این روسری آبی روی دست باد چه می کند؟؟

مد آب از حدود نقشه گذشته است

زیر پای صندلی خالی می شود

         _ باید این صحنه را قلم گرفت _

در آب غوطه می خورند

                   آب از سر صندلی گذشته است ...

                                            

                                       **************