عذر این گربه سیاه

که پاهایش را مچاله کرده روی تنت بپذیر

چشم بر این نقشه دوخته

سلام ساعت خوب جغرافیا!

*****

چشم به آب می زنم

در رقص عود بندری

دشداشه تنت کرده اند

سفید ایستاده ای

به نقشه زل می زنی

به چشم سیاه گربه

به عصا وکتاب

به ساعت خوب جغرافیا

گربه بر این دشداشه چنگ می زند

از این روزها دور نمی روی

در نقشه خوب افتاده ای

گربه پاهایش را مچاله کرده روی تنت

از گودی چشمت ظرف آبی بر می دارد