عاشقانه هایی برای دریا

 

(1)

 

     مهم نیست برایم چه بپوشی

      سیاه... سفید ...رنگی

      دارم به سوز گریه ات گوش می دهم

       این ضجه را نیز به ریتم بندری

                کوک کرده ای

 

(2)

 

       از پلکان دریا بالا می آیی

       دور از چشم این موجهای هوس ران

       سینی صبح را به خورشید می دهی

       زیر پایت ....خالی ....

       موج بلندی در آغوشت می کشد

 

(3)

 

         سلام

              دختر خوب ساحل!

         حالت را از رودخانه می پرسم

          با ....سیل ....

          می سپاردم به سینه دریا

 

(4)

 

       این کاغذها

       خیس خواهند شد

       دهان خیلی ها را باید آب بکشم

      روی آب صندلی خواهم زد

      روبه سمت ....

      امشب دریا را در خانه

           مهمان دارم