رنگشان کرده ای       در میان صغحه مقوایی

    آدمک ها در میدان ایستاده اند

              سوت می کشد در سرت

                  میدان بی سابقه آغاز می شود

رژه می روند از مقابل پرچم

                 زنت

                    کودکت

                        کوچه ات

                            خانه ات

از محوطه کنارشان می زنی

          صفحه مقوایی وارونه می شود

                   آدمک ها غلط می خورند

راه گریزی نیست

    با یک پاس بلند...

کدام کلمه را پاس خواهند داشت؟

چشمت را گلوله ای کرده ای

    - میان صفحه رها -

آدمک ها از میان میدان عبورت می دهند

از خط می گذری

به میان هیاهو می رسی

کلمه می شوی:

      روی دهان زنت

                   کودکت

                       کوچه ات

                              خانه ات...

سوت می کشد در سرت

از حرکت ایستاده ای

         آدمک ها جریمه می شوند

این خمره زرد رنگ زیر پایشان خالی است

لیز می خورند روی صفحه

- دراز کش ایستاده اند -

رنگ زرد رنگ خوبی نیست

باید قرمزشان کنی

   باید این صورت

        باید این سیلی

             باید این قرمز

زنت دوباره میان صفحه آمده

کودکت نیز هم

کوچه ات ...خانه ات ...

صفحه به هم می ریزد

باید از زمین خارج شوی

دوباره به صفحه بر می گردی

آدمک ها را کنار می زنی

دروازه ها را

    خطها را

       جریمه ها را

خانه ات را میان صفحه می چینی

سایه ات را بیرون خط می گذاری

خودت را میان چارچوب آویزان

زنت را میان محوطه جریمه

        کودکت را کنار تیر

            کوچه ات را ...خانه ات را...

صدای آدمک ها عذابت می دهد

          باید از صفحه

                باید از زمین خارج شوی...