کلمه خارج از متن

رد پای کلمه را آورده اند تا کنار همین قلعه

رد قدمها روی ماسه بادی ها باقی است

احتمالا باری داشته

وشاید هم کسی روی کول کلمه بوده

مکثی کرده زیرسایه وهم

در همین فاصله به فکر فرو رفته است

معلوم نیست چه ساعتی خارج شده و بی درنگ

از حاشیه قلعه وارد جزیره شده

سربازهای پرتغالی در حاشیه معدن گلک

به این ردپا مشکوک می شوند

باید قرار توطئه ای باشد

این کلمه چگونه از متن خارج شده؟

با اجازه کدام سرباز

سر از جزیره در آورده

این جزیره که در دسترس هیچ کلمه ای نبوده است...

کلمه!

 چمدانش را کنار تنهایی جزیره می گذارد

به حاشیه قلعه برمی گردد

دوباره به فکر فرو می رود

وسربازها!

که رد کلمه را تافکر زده اند

وبه هشدار آنها توجهی نکرده است

با یک هجوم ضربتی

اورا در محاصره خود گرفتار می کنند

باید این کلمه به متن برگردد

باید این متن به جزیره

باید این معدن گلک...

سربازها!

حواستان به این کلمه باشد

بی اجازه شما

به فکر فرو نرود