فابریک به روایت سعدی

باید از خیابان سعدی جنوبی بگذرم

دارم برای تصاویر معاشقه در بوستان

مصداق تازه ای جستجو می کنم

-          اتاق کامل پزوه 405 با رنگ فابریک –

باید به رنگ زلف آشفته

به صدای گریخته از ابیات بوستان نزدیک باشد

بی گمان این معشوقه ی پنهان

در اتاق کامل پزوه 405 پناه گرفته است

عاشق باید مانند من

از خیابان سعدی جنوبی بگذرد

به مغازه های دو سوی خیابان چشم بدوزد

باید معشوقه اش را

در یکی از همین مغازه ها

در یکی از همین اتاق ها

با رنگ فابریک به روایت سعدی تماشا ک