از ...مرگ...

 

از مرگ که بگذریم

همه چیز در جای خود قرار دارد

این سفره به شکل منظمی چیده شده

آدمها وارونه مقابل هم نشسته اند

تکلیف این پرونده هسته ای چه ...

      هسته اصلن چیز خوبی نیست

... دستی که از دهان تو قد کشیده

 میوه را از سفره بر می دارد

هسته اش را می گیرد

                   در دهان تو...

هسته این کلمه در دهانت می پرد

سرفه می کنی

 ومرگ!

         برپشتت می کوبد

نفس چاق می کنی

مرگ !

        حرفت را ادامه می دهد:

اما ... هسته

           چیز بدی نیست

پرونده هسته ای هم...